Divine World

ஒரு முறை வழிபட்டால் கோடி புண்ணியம் தரும் ஆலங்குடி ஆபத்சகாயேஸ்வரர்- குரு பரிகார தலம்

ஒரு முறை வழிபட்டால் கோடி புண்ணியம் தரும் ஆலங்குடி ஆபத்சகாயேஸ்வரர்- குரு பரிகார தலம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *