Divine World

ஷஷ்டியப்த பூர்த்தி, பீம ரத சாந்தி, சதாபிஷேகம், தீர்க்க சுமங்கலி பவா – ஒரு முழுமையான விளக்கம்

ஷஷ்டியப்த பூர்த்தி, பீம ரத சாந்தி, சதாபிஷேகம், தீர்க்க சுமங்கலி பவா – ஒரு முழுமையான விளக்கம்

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *